Produktsäkerhet/CE-märkning

Mobirise
Mobirise

RISKANALYSER

Vid framtagning av produkter är det viktigt att följa EUs produktlagstiftning. Det finns säkerhetskrav som skall följas och dessa framgår av särskilda EU-direktiv. En del i arbetet är att identifiera tillämpliga direktiv och därefter identifiera risker och att i möjligaste mån eliminera dessa risker. Denna riskanalys ligger till grund för tillverkarens deklaration om överensstämmelse. I denna intygar tillverkaren att produkten är säker och han visar detta genom att sätta CE-märket på produkten. Vi hjälper tillverkare genom denna process!

UNDERLAG FÖR ANVÄNDAR- OCH SERVICEMANUALER

Slutsatserna från ett riskanalysarbete måste bli synliga för operatören. En riskmedveten operatör undviker farliga moment. Vissa risker kan inte elimineras, men sannolikheten att en olycka inträffar och konsekvensen om den inträffar kan påverkas med riskminskande åtgärder, såsom t.ex. införande av skyddsanordningar, varningsskyltar eller instruktioner. Texten på dessa skyltar samt text och varningar i manualer kommer som slutsatser ur det metodiska riskarbetet.

RÅDGIVNING

Inom produktsäkerhetsområdet finns flera direktiv. Vi hjälper Er att identifiera vilka som är tillämpliga för Er produkt. Måste produkten provas av anmält organ? Finns det harmoniserade standarder?

SYSTEMSÄKERHET OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

Vi har lång erfarenhet av systemsäkerhetsarbete med militära materielsystem, fordonssystem, marina system, sambandsmateriel, ledningssystem etc. Vi följer MILSTD_ 882C och H Syst Säk 2011.

VÄGLEDNING

Vi kan även bidra med vägledning så att Ert företag bygger upp förmågan att genomföra riskanalyser och tillhörande dokumentation inom egen organisation.

UTFORMNING AV KONFIRMITETSDOKUMENT

Vi tar fram underlag och utformar deklaration om överensstämmelse enligt gällande direktiv.

UTBILDNING SYSTEMSÄKERHET

Som en del i vägledningen kan vi erbjuda utbildning i olika metoder för att göra exempelvis riskanalyser. Metodiskt tillvägagångssätt är viktigt framför allt i mer komplexa system. Att metodiskt identifiera farliga ämnen, inneslutna energier och farliga arbetsmoment är grunden till ett lyckat riskarbete.

Kontaktperson produktsäkerhet/CE-märkning: Johan Plöen

Free AI Website Creator